Search form

Jɔ̌n 7:41

41Báchák bɛ, “Chi Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò.” Kɛ abhɛ́nɛ́fú bárɛm bɛ, “Yi abhɔŋ bɛfu chi atú Gálili kɛ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index