Search form

Jɔ̌n 7:42

42Pú básɨŋ amɛm ɛkáti bɛ, Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò chi ɛbhárɛ́mɔ Mfɔ Debhít nɛ abhɔŋ bɛ́fu chi Bɛ́tlɛhɛm, ɛtɔk nɛbhe Mfɔ Debhít?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index