Search form

Jɔ̌n 7:43

43Ɛ́kʉ́ ákɔ́rɛ́ nɛ bɛtaka bɛkwɛn nɛntɨ nap ɛ̌ti Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index