Search form

Jɔ̌n 7:46

46Babhabhɛri ɛkɛrákap bákɛ́mɛ bhɔ bɛ, “Yɛ̌ mmu abhɨ́kɨ́ re rɛm mɛnyǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mmǔ wu árɛ̀m!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index