Search form

Jɔ̌n 7:47

47Bǒnkwɔ Fárisi bákɛ́mɛ bhɔ bɛ, “Arwɔ̌ be nkwɔ bǎgúrɛ́ ɛbhɨ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index