Search form

Jɔ̌n 7:48

48Bǎghɔ yɛ̌ mǔnti ɛtɔk amɔt anókó yi? Bǎghɔ yɛ̌ mǔnkwɔ Fárisi anókó yi?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index