Search form

Jɔ̌n 7:49

49Ndiɛrɛ ndɛ́ndɛmɛbho abhɛn, bábhɨ́kɨ́ rɨŋɨ bɛbhé Moses kɛ mánóko yi. Ntá Mandɛm, bɔ mankɛm bábɛp!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index