Search form

Jɔ̌n 7:51

51“Ɛbhé ɛyɛsɛ ɛ́ká bɛ mánchyɛ́ mmu ntɛmsi ɛnɛ́ bábhɨ́kɨ́ re taŋ yi, mándɨ́ŋɨ́ sayri sayri ɛnyɨŋ ɛnɛ́ yi ákʉ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index