Search form

Jɔ̌n 7:52

52Bákɛ́mɛ yi bɛ, “Wɔ nkwɔ́ ɔchí mmǔ Gálili? Yɨŋɨ́ Ɛkáti Mandɛm, chɔŋ ɔ́ngɔ́ bɛ́ yɛ̌ ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ amɔt apú kway bɛfu atú Gálili.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index