Search form

Jɔ̌n 7:7

7Bǒ mmɨk bápú kwáy bɛpap be. Bápap mɛ mbɔnyunɛ nchí rɛm bɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɔ́ bákʉ̀ bɛbɛp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index