Search form

Jɔ̌n 7:8

8Bě babhɔŋ mǎndɔ́k ndǔ ɛpa. Mpú rɔŋ. Mpok aya abhɨ́kɨ́ re kwáy.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index