Search form

Jɔ̌n 8

Ngɔrɛ́ anɛ bákɛ́mɛ́ ndǔ ákwɛ̀n bɛrwɔp

1Yesu arɔk amfay Njiɛ Mɛnɔk Ólif. 2Nɛ́yí nɔ́kɔ́, apɛtnsɛm ɛkɛrákap Mandɛm běti běti. Bǒ mankɛm bárɔ́k ntá yi. Achɔkɔ amɨk, abho bɛtɔŋ bhɔ Ɛyɔŋ Mandɛm. 3Batɔŋ-ɛbhé Mandɛm nɛ bǒnkwɔ Fárisi báyá ngɔrɛ́ anɛ bákɛ́mɛ́ ndǔ akwɛn bɛrwɔp, bátwɔ́ nɛ yi, bátɛp bɛsí bǒ mankɛm. 4Bárɛ́m ntá Yesu bɛ, “Ntɔŋ, bákɛ̌m ngɔrɛ́ ndu ákwɛ̀n bɛrwɔp. 5Ɛkáti bɛbhé Moses ɛ́ghàti bhɛsɛ bɛ bábhɔŋ bɛ́tɛ́mti ɛnyǔ ngɔrɛ́ nɛ nɛ batay mángwáy. Ɔrɛm bɛ́ yí?” 6Bárɛ́m nɔ ndu mɛmɔ yi bɛ mámbɔ́ŋ mbi bɛbhat ndak yi amʉɛt. Yesu atɛp ntí amɨk, ansɨŋɨ nɔkɔ ɛnyɨŋ amɨk nɛ sɛnɔŋ awɔ. 7Ndu bárɔŋ ambɨ bɛrɛm bɛ yi ánchyɛ́ bhɔ ɛyɔŋ, anyabhɛ mmʉɛt téé, aghati bhɔ bɛ, “Mmǔ ywɛka anɛ ábhɨ́kɨ́ re kʉ bɛbʉ́ ánjámbɨ ámbwɔ́p ntay antɛm yi.” 8Apɛt atɛp ntí amɨk ánsɨ́ŋɨ́ nɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ amɨk nɛ sɛnɔŋ awɔ. 9Bǒ bhɔ bághókó nɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu árɛ́mɛ́, bábhó bɛrɔ amɔt amɔt, bɛbho nɛ baseansi. Yesu arɔp aywǐnti nɛ ngɔrɛ́ wu arɛ́ téé, bɛsí bhi. 10Yesu ayoŋ amɨ́k arɛm ntá yi bɛ, “Mma, bɔ́ báchí fá? Yɛ̌ mmu abhɨ́kɨ́ rɛm bɛ mángwáy wɔ?” 11Akɛmɛ Yesu bɛ, “Ɛta, yɛ̌ amɔt.” Yesu arɛm bɛ, “Mɛ nkwɔ́ mbɨ́kɨ́ rɛm bɛ mángwáy wɔ. Dɔ́k, kɛ ɔ́kɛ́ pɛrɛ kʉ bɛbʉ́”.

Yesu chí Ɛrɔ́ŋɔ́ mmɨk

12Yesu apɛt abho bɛ́gháti bho mɛnyɨŋ. Arɛm bɛ, “Nchí ɛrɔ́ŋɔ́ ɛnɛ ɛ́chyɛ̀ nɛpɛ́m. Mmu anɛ ábhárɛ́ mmʉɛt nɛ mɛ, ǎbhɔŋ bɛdiɛ́rɛ́ ɛbhɛn bɛ́kʉ̀ bo mámbɔ́ŋ nɛpɛ́m, nɛ apú kɔ amɛm ɛjuri.” + 13Bǒnkwɔ Fárisi bárɛm yɛ ntá yi bɛ, “Wɔ mbɔŋ ɔ́rɛ̀m ɛ̌ti mmʉɛt yɛ. Ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɔ́rɛ̀m puyɛ̌ ndak.” 14Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Yɛ̌ ɛ́mbak bɛ nchí rɛm chi ɛ̌ti mmʉɛ́t ɛya, ɛnyɨŋ ɛnɛ́ mɛ́rɛ̀m chí mbɔŋ ndak, mbɔnyunɛ ndɨ́ŋɨ́ ɛbhak ɛnɛ́ mfú nɛ ɛbhak ɛnɛ́ mɛ́rɔ̀ŋ. Kɛ bǎbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ ɛbhak ɛnɛ́ mfú nɛ ɛbhak anɛ mɛ̌rɔ̀ŋ. 15Bǎyɨ̀ŋɨ bho chí nɛ amɨ́k kɛ mǎmkpɔt manyé yap. Mɛmbɔŋ mpú kpɔ́t manyé mmu. 16Yɛ̌ ɛ́mbak chí bɛ́ mɛ́tàŋ bhó, ɛnyu ɛnɛ́ mɛ́tàŋ ɛ́chí ɛrɨ́rɨ́ mbɔnyunɛ puyɛ̌ mɛ awántí kɛ nchí taŋ bo. Mɛ nɛ mmu anɛ átó mɛ kɛ sɛ́rɛ̀m ɛnyǔ mmu áchí. 17Básɨŋ ndǔ ɛkáti bɛbhé ɛyɛka bɛ, batísiɛ bati apay mándɛm ɛnyɨŋ ɛ́mɔt, nɔ́ chí ɛnyɨŋ ɛnɛ bɔ́ bárɛ́mɛ́ ɛ́chí tɛtɛp. 18Mɛmbɔŋ nchí te ntísiɛ bɛ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ́rɛ̀m chí mbɔ̌ŋ ndak, nɛ Ɛtaya mmu átó mɛ ǎtè mɛ ntísiɛ nkwɔ́ bɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ̌rɛ̀m ɛchi tɛtɛp.” 19Bábhɛ́p yɛ yi bɛ, “Ɛtayɛ achí fá?” Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Bǎbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ mɛ, nɛ yɛ̌ Ɛtaya, bǎbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ. Mbɔ bǎrɨ́ŋɨ́ mɛ, mbʉ bǎrɨŋɨ Ɛtaya nkwɔ.” 20Mpok Yesu átɔ̀ŋ bho amɛm ɛkɛrákap Mandɛm kɛ yi árɛ́mɛ́ bɛyɔŋ ɛbhɛn. Achí nyaka kɛ́kwɔ́t nɛ bɛkʉbhɛ akap. Yɛ̌ mmu kɛtɔk yí mbɔnyunɛ mpok yi abhɨ́kɨ́ re kway nyaka.

Ɛnyɨŋ Yesu árɛ́mɛ́ ɛ̌ti ɛbhak ɛnɛ yi áfú

21Yesu apɛt aghati bhɔ bɛ, “Nchí rɔ bhe, bɛ́rɔŋ. Nnáŋ ndɔ́k, chɔŋ mǎnjaŋ mɛ. Kɛ bǎgu chɔŋ ndǔ bɛbʉ́ ɛbhɛka. Bǎpú kwáy bɛ́twɔ ɛbhak ɛnɛ mɛ́rɔ̀ŋ.” 22Bo Israɛl bábhó yɛ bɛrɛm bɛ, “Yí bɛ ‘Nɛbhʉɛt anɛ mɛ̌rɔ̀ŋ, bǎpú kwáy bɛ́twɔ arɛ,’ ǎyaŋ bɛway mmʉɛt kɛ?” 23Yesu aghati bhɔ bɛ, “Bǎchí bǒ mmɨk. Mfu chi amfay. Bǎchí bǒ mmɨk nɛ, mpú mmǔ mmɨk nɛ. 24Ɛ̌ti yɔ kɛ ngáti be bɛ́ chɔŋ mǎngú ndǔ bɛbʉ́ ɛbhɛka. Chɔŋ mǎngú ndǔ bɛbʉ́ ɛbhɛka mbák bǎbhɨkɨ noko bɛ́ nchí mmu anɛ nchí.” 25Bábhɛ́p yi bɛ, “Wɔ ɔchí agha?” Yesu ákɛmɛ bhɔ bɛ, “Nchí mmu anɛ ngáti bhe tɛ nɛbhǒnɛt bɛ nchi. 26Mbɔ̌ŋ bɛyǎ bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛ̌kwáy bɛrɛm ɛ̌ti yɛka nɛ nsɔt bɛtaŋ be. Kɛ mpú kʉ nɔ, mbɔnyunɛ mmu anɛ átó mɛ ǎbhʉɛrɛ bariɛp ami, nɛ ndiɛrɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi ághàti mɛ kɛ nchí ghati bǒ mmɨk.” 27Ɛnɛ Yesu árɛ̀m nɔ, bɔ́ kɛjwimɛm bɛ́ yi árɛ̀m chí ɛ̌ti Ɛta. 28Ɛ́kʉ́ Yesu aghati yɛ bhɔ bɛ, “Mǎnáŋ mǎnjoŋ Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm amfay, chɔŋ mǎndɨŋɨ bɛ́ nchí mmu anɛ nchí, nɛ bɛ́ mpú kʉ yɛ̌nyɨŋ ndǔ bɛtaŋ ɛbha. Nchí rɛm chí ɛnyɨŋ ɛnɛ Ɛta ágháti mɛ ndɛ́m. 29Nɛ yí mmú átó mɛ, achi nɛ mɛ. Abhɨ́kɨ́ rɔ mɛ mbak awanti mbɔnyunɛ mɛ́kʉ̀ chi mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi ákɔ́ŋɔ́.” 30Bɛyǎ bó abhɛn bághókó bɛyɔŋ ɛbhɛn, mánóko yi.

Yesu nɛ Ábraham

31Yesu arɛm yɛ ntá bo Israɛl abhɛn mánóko yi bɛ, “Bǎchí bakoŋo bha tɛtɛp mbák mǎndɔ́k ambɨ bɛkoŋo bɛyɔŋ ɛbha, 32nɛ chɔŋ mǎndɨŋɨ tɛtɛp anɛ Mandɛm, nɛ tɛtɛp wu amfɛrɛ be ndǔ kɛsɛm.” 33Bákɛ́mɛ yi bɛ, “Sɛ́chí bɛbhárɛ́bhɔ Ábraham, nɛ yɛ̌ mpok apú anɛ sɛ́chí basɛm ntá mmu. Ndaká yí ɔ́rɛ̀m bɛ chɔŋ sɛ́mfú ndǔ kɛsɛm?”

34Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Tɛtɛ̌tɛp, yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ákʉ̀ bɛbʉ́, achí nsɛmɛ́-bɛbʉ. 35Nsɛm apú bhak ndǔ nnɛrɛ́kɛt mpoknkɛm. Mmɔ̌ nnɛrɛ́kɛt kɛ ábhák arɛ mpoknkɛm. 36Mbák yɛ mbɔ̌ŋ mmɔ́ amfɛrɛ be ndǔ kɛsɛm, chɔŋ mǎmbak ngǎngaŋ tɛtɛp. 37Ndɨ́ŋɨ́ bɛ́ bǎchí bɛbhárɛ́bhɔ Ábraham. Yɛ̌ nɔ́, bǎyaŋ mbi bɛway mɛ mbɔnyunɛ ɛyɔŋ ɛya ɛ́pú chwe amɛm batɨ yɛka. 38Nchí ghati bhe chí mɛnyɨŋ ɛbhɛn ngɔ́ ntá Ɛtaya, kɛ bǎkʉ̀ chí mɛnyɨŋ ɛbhɛn ɛtayɛka ágháti bhe.” 39Bágháti Yesu bɛ, “Ɛtayɛsɛ chi Ábraham.” Yesu arɛm bɛ, “Mbɔ bǎchí bɔ̌ Ábraham tɛtɛp, mbʉ́ bǎkʉ̀ mɛnyɨŋ mbɔ Ábraham ákʉ̀ nyaka. 40Kɛ bǎyàŋ mbi bɛway mɛ, mɛ mmu ngátí bhe tɛtɛp anɛ ngókó ntá Mandɛm. Ábraham apú kʉ nyaka nɔ. 41Bǎkʉ̀ mɛnyɨŋ mbɔ ɛtayɛka.” Bágháti yi bɛ, “Mandɛm kɛ achi ɛtayɛsɛ, sɛ́pú bɔ̌-ɛnɔŋ.” 42Yesu aghati bhɔ bɛ, “Mbɔ Mandɛm achi ɛtayɛka, mbʉ bǎkɔ̀ŋ mɛ, mbɔnyunɛ mfú chí ntá Mandɛm. Mbɨ́kɨ́ twɔ́ chí ndǔ mmʉɛt ya, yi kɛ átó mɛ. 43Ndaká yí bǎpú jwimɛm ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛ́rɛ̀m? Chi mbɔnyunɛ bǎbhɨ́kɨ́ bhɔŋ ntɨ bɛghok bɛyɔŋ ɛbha. 44Bě bǎchi bɔ̌ ɛtayɛka Satan, nɛ bǎkɔŋ bɛkʉ chi mɛnyɨŋ ɛbhɛn ɛtayɛka áyàŋ mǎnkʉ. Achí ngwayti bho tɛ nɛbhǒnɛt. Abhɨ́kɨ́ kɔŋ tɛtɛp Mandɛm mbɔnyunɛ tɛtɛp apu nɛ yi. Mpok yi ásè nsé, ǎkʉ̀ chí ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́kɔ́ ndɔ́ŋ ámɔt nɛ ɛpɨŋ ɛyi, mbɔnyunɛ achi nsěnse, nɛ nsé ɛnkɛm ɛ́fù chí ntá yi. 45Kɛ tɛ̌ndu mɛ̌ghàti bhe chí tɛtɛp Mandɛm, bǎpú noko ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ̌rɛ̀m. 46Ntɨkɨ mmǔ ákwày bɛtɔŋ bɛ nkʉ bɛbʉ́? Mɛ̌rɛ̀m chi tɛtɛp, ndaká yí bǎpú noko mɛ? 47Mmu anɛ Mandɛm áchí ɛtayi, ǎkɔŋ bɛghok ɛyɔŋ ɛyi. Ntí anɛ bǎbhɨ́kɨ́ kɔŋ bɛghok Ɛyɔŋ Mandɛm achí bɛ bǎpú bɔ̌bhi.”

Yesu achá Ábraham

48Bǒbati bo Israɛl bákɛ́mɛ yi bɛ, “Sɛ́bhɨ́kɨ́ kʉ nɛfwɔp bɛrɛm bɛ ɔchí mmu Samária nɛ bɛ́ ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛ́sɔ̀ŋɔri wɔ?” 49Yesu akɛmɛ bɛ, “Mbɨ́kɨ́ bhɔŋ ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ. Mɛ̌chyɛ̀ Ɛtaya kɛnókó, kɛ bǎchɔŋti nnyɛ́n ɛna. 50Mbɨ́kɨ́ bhʉɛrɛ ntɨ bɛ́ bo mánchyɛ́ mɛ kɛnókó. Kɛ mmǔ achí anɛ áyàŋ bɛ́ bo mánchyɛ́ mɛ kɛnókó, nɛ yí kɛ ákway bɛrɛm ɛnyǔ mɛnyɨŋ bɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛ́bhak. 51Tɛtɛ̌tɛp, mmu anɛ ábhʉ̀rɛ ɛyɔŋ ɛya, apú gú wáwák.” 52Bo Israɛl bhɔ bárɛm bɛ, “Bɛ́kóŋo bɛyɔŋ ɛbhɛ, sɛ́ghɔ nɛ́nɛ bɛ ɔbhɔŋ ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ. Ábraham agǔ nyaka, barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ Mandɛm mankɛm bágú nkwɔ, kɛ wɔ, ɔ̌rɛ̀m bɛ, ‘Mbák mmu ámbʉ́rɛ́ bɛyɔŋ ɛbha apú gú wáwák.’ 53Wɔ, ɔchá ɛtayɛsɛ Ábraham mmu ágú nyaka? Barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ Mandɛm nkwɔ bágú nyaka! Ɔ̌sɔ̀t mmʉɛt yɛ mbɔ agha?” 54Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Mbák mɛ̌chyɛ̀ mmʉɛ́t ɛya kɛnókó, nɔ́ kɛnókó ɛka kɛ́pú yɛ̌nyɨŋ. Ɛtaya kɛ áchyɛ̀ mɛ kɛnókó, nɛ nkúbhɛ́ yi kɛ bǎrɛ̀m bɛ achi Mandɛm aywɛka. 55Kɛ yɛ̌ndu bǎrɛ̀m bɛ yi achi Mandɛm aywɛka, bǎbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ yi, mɛ kɛ ndɨ́ŋɨ́ yi. Mbɔ ndɛm bɛ́ mbɨ́kɨ́ rɨŋɨ yi, mbʉ nchí se chi nse mbɔ běka. Ndɨ́ŋɨ́ yi nɛ nchí bhʉɛrɛ ɛyɔŋ ɛyi. 56Chi-mbɨ ywɛka Ábraham, ǎnòŋ nyaka nɛ maŋák bɛ́ghɔ nywɔp nɛtwɔ ɛna. Aghɔ́ nɔ́, ntɨ nɛ́rɨ yi amɛm.” 57Bǒbati bo Israɛl bhɔ bárɛm yɛ ntá yi bɛ, “Ɔbhɨ́kɨ́ re ghaka yɛ̌ mamiɛ́ bɛsa bɛpay nsɛm byo, ɔbhɛ́ ɔnáŋ ɔghɔ Abraham-ɛ?” 58Yesu aghati bhɔ bɛ, “Tɛtɛ̌tɛp, Ábraham ápɛ́rɛ bhák, Mɛ Nchí.” + 59Ɛ́kʉ bábho bɛbwɔpti batay bɛtɛmti yi nɛ yɔ́ mángwáy, kɛ Yesu abhɛsɛ, tɛ áfú amɛm ɛkɛrákap Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index