Search form

Jɔ̌n 8:1

Ngɔrɛ́ anɛ bákɛ́mɛ́ ndǔ ákwɛ̀n bɛrwɔp

1Yesu arɔk amfay Njiɛ Mɛnɔk Ólif.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index