Search form

Jɔ̌n 8:10

10Yesu ayoŋ amɨ́k arɛm ntá yi bɛ, “Mma, bɔ́ báchí fá? Yɛ̌ mmu abhɨ́kɨ́ rɛm bɛ mángwáy wɔ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index