Search form

Jɔ̌n 8:11

11Akɛmɛ Yesu bɛ, “Ɛta, yɛ̌ amɔt.” Yesu arɛm bɛ, “Mɛ nkwɔ́ mbɨ́kɨ́ rɛm bɛ mángwáy wɔ. Dɔ́k, kɛ ɔ́kɛ́ pɛrɛ kʉ bɛbʉ́”.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index