Search form

Jɔ̌n 8:12

Yesu chí Ɛrɔ́ŋɔ́ mmɨk

12Yesu apɛt abho bɛ́gháti bho mɛnyɨŋ. Arɛm bɛ, “Nchí ɛrɔ́ŋɔ́ ɛnɛ ɛ́chyɛ̀ nɛpɛ́m. Mmu anɛ ábhárɛ́ mmʉɛt nɛ mɛ, ǎbhɔŋ bɛdiɛ́rɛ́ ɛbhɛn bɛ́kʉ̀ bo mámbɔ́ŋ nɛpɛ́m, nɛ apú kɔ amɛm ɛjuri.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index