Search form

Jɔ̌n 8:13

13Bǒnkwɔ Fárisi bárɛm yɛ ntá yi bɛ, “Wɔ mbɔŋ ɔ́rɛ̀m ɛ̌ti mmʉɛt yɛ. Ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɔ́rɛ̀m puyɛ̌ ndak.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index