Search form

Jɔ̌n 8:14

14Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Yɛ̌ ɛ́mbak bɛ nchí rɛm chi ɛ̌ti mmʉɛ́t ɛya, ɛnyɨŋ ɛnɛ́ mɛ́rɛ̀m chí mbɔŋ ndak, mbɔnyunɛ ndɨ́ŋɨ́ ɛbhak ɛnɛ́ mfú nɛ ɛbhak ɛnɛ́ mɛ́rɔ̀ŋ. Kɛ bǎbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ ɛbhak ɛnɛ́ mfú nɛ ɛbhak anɛ mɛ̌rɔ̀ŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index