Search form

Jɔ̌n 8:15

15Bǎyɨ̀ŋɨ bho chí nɛ amɨ́k kɛ mǎmkpɔt manyé yap. Mɛmbɔŋ mpú kpɔ́t manyé mmu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index