Search form

Jɔ̌n 8:16

16Yɛ̌ ɛ́mbak chí bɛ́ mɛ́tàŋ bhó, ɛnyu ɛnɛ́ mɛ́tàŋ ɛ́chí ɛrɨ́rɨ́ mbɔnyunɛ puyɛ̌ mɛ awántí kɛ nchí taŋ bo. Mɛ nɛ mmu anɛ átó mɛ kɛ sɛ́rɛ̀m ɛnyǔ mmu áchí.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index