Search form

Jɔ̌n 8:17

17Básɨŋ ndǔ ɛkáti bɛbhé ɛyɛka bɛ, batísiɛ bati apay mándɛm ɛnyɨŋ ɛ́mɔt, nɔ́ chí ɛnyɨŋ ɛnɛ bɔ́ bárɛ́mɛ́ ɛ́chí tɛtɛp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index