Search form

Jɔ̌n 8:18

18Mɛmbɔŋ nchí te ntísiɛ bɛ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ́rɛ̀m chí mbɔ̌ŋ ndak, nɛ Ɛtaya mmu átó mɛ ǎtè mɛ ntísiɛ nkwɔ́ bɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ̌rɛ̀m ɛchi tɛtɛp.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index