Search form

Jɔ̌n 8:19

19Bábhɛ́p yɛ yi bɛ, “Ɛtayɛ achí fá?” Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Bǎbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ mɛ, nɛ yɛ̌ Ɛtaya, bǎbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ. Mbɔ bǎrɨ́ŋɨ́ mɛ, mbʉ bǎrɨŋɨ Ɛtaya nkwɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index