Search form

Jɔ̌n 8:20

20Mpok Yesu átɔ̀ŋ bho amɛm ɛkɛrákap Mandɛm kɛ yi árɛ́mɛ́ bɛyɔŋ ɛbhɛn. Achí nyaka kɛ́kwɔ́t nɛ bɛkʉbhɛ akap. Yɛ̌ mmu kɛtɔk yí mbɔnyunɛ mpok yi abhɨ́kɨ́ re kway nyaka.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index