Search form

Jɔ̌n 8:21

Ɛnyɨŋ Yesu árɛ́mɛ́ ɛ̌ti ɛbhak ɛnɛ yi áfú

21Yesu apɛt aghati bhɔ bɛ, “Nchí rɔ bhe, bɛ́rɔŋ. Nnáŋ ndɔ́k, chɔŋ mǎnjaŋ mɛ. Kɛ bǎgu chɔŋ ndǔ bɛbʉ́ ɛbhɛka. Bǎpú kwáy bɛ́twɔ ɛbhak ɛnɛ mɛ́rɔ̀ŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index