Search form

Jɔ̌n 8:22

22Bo Israɛl bábhó yɛ bɛrɛm bɛ, “Yí bɛ ‘Nɛbhʉɛt anɛ mɛ̌rɔ̀ŋ, bǎpú kwáy bɛ́twɔ arɛ,’ ǎyaŋ bɛway mmʉɛt kɛ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index