Search form

Jɔ̌n 8:23

23Yesu aghati bhɔ bɛ, “Bǎchí bǒ mmɨk. Mfu chi amfay. Bǎchí bǒ mmɨk nɛ, mpú mmǔ mmɨk nɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index