Search form

Jɔ̌n 8:24

24Ɛ̌ti yɔ kɛ ngáti be bɛ́ chɔŋ mǎngú ndǔ bɛbʉ́ ɛbhɛka. Chɔŋ mǎngú ndǔ bɛbʉ́ ɛbhɛka mbák bǎbhɨkɨ noko bɛ́ nchí mmu anɛ nchí.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index