Search form

Jɔ̌n 8:25

25Bábhɛ́p yi bɛ, “Wɔ ɔchí agha?” Yesu ákɛmɛ bhɔ bɛ, “Nchí mmu anɛ ngáti bhe tɛ nɛbhǒnɛt bɛ nchi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index