Search form

Jɔ̌n 8:26

26Mbɔ̌ŋ bɛyǎ bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛ̌kwáy bɛrɛm ɛ̌ti yɛka nɛ nsɔt bɛtaŋ be. Kɛ mpú kʉ nɔ, mbɔnyunɛ mmu anɛ átó mɛ ǎbhʉɛrɛ bariɛp ami, nɛ ndiɛrɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi ághàti mɛ kɛ nchí ghati bǒ mmɨk.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index