Search form

Jɔ̌n 8:27

27Ɛnɛ Yesu árɛ̀m nɔ, bɔ́ kɛjwimɛm bɛ́ yi árɛ̀m chí ɛ̌ti Ɛta.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index