Search form

Jɔ̌n 8:28

28Ɛ́kʉ́ Yesu aghati yɛ bhɔ bɛ, “Mǎnáŋ mǎnjoŋ Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm amfay, chɔŋ mǎndɨŋɨ bɛ́ nchí mmu anɛ nchí, nɛ bɛ́ mpú kʉ yɛ̌nyɨŋ ndǔ bɛtaŋ ɛbha. Nchí rɛm chí ɛnyɨŋ ɛnɛ Ɛta ágháti mɛ ndɛ́m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index