Search form

Jɔ̌n 8:29

29Nɛ yí mmú átó mɛ, achi nɛ mɛ. Abhɨ́kɨ́ rɔ mɛ mbak awanti mbɔnyunɛ mɛ́kʉ̀ chi mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi ákɔ́ŋɔ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index