Search form

Jɔ̌n 8:3

3Batɔŋ-ɛbhé Mandɛm nɛ bǒnkwɔ Fárisi báyá ngɔrɛ́ anɛ bákɛ́mɛ́ ndǔ akwɛn bɛrwɔp, bátwɔ́ nɛ yi, bátɛp bɛsí bǒ mankɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index