Search form

Jɔ̌n 8:30

30Bɛyǎ bó abhɛn bághókó bɛyɔŋ ɛbhɛn, mánóko yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index