Search form

Jɔ̌n 8:31

Yesu nɛ Ábraham

31Yesu arɛm yɛ ntá bo Israɛl abhɛn mánóko yi bɛ, “Bǎchí bakoŋo bha tɛtɛp mbák mǎndɔ́k ambɨ bɛkoŋo bɛyɔŋ ɛbha,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index