Search form

Jɔ̌n 8:32

32nɛ chɔŋ mǎndɨŋɨ tɛtɛp anɛ Mandɛm, nɛ tɛtɛp wu amfɛrɛ be ndǔ kɛsɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index