Search form

Jɔ̌n 8:33

33Bákɛ́mɛ yi bɛ, “Sɛ́chí bɛbhárɛ́bhɔ Ábraham, nɛ yɛ̌ mpok apú anɛ sɛ́chí basɛm ntá mmu. Ndaká yí ɔ́rɛ̀m bɛ chɔŋ sɛ́mfú ndǔ kɛsɛm?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index