Search form

Jɔ̌n 8:36

36Mbák yɛ mbɔ̌ŋ mmɔ́ amfɛrɛ be ndǔ kɛsɛm, chɔŋ mǎmbak ngǎngaŋ tɛtɛp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index