Search form

Jɔ̌n 8:37

37Ndɨ́ŋɨ́ bɛ́ bǎchí bɛbhárɛ́bhɔ Ábraham. Yɛ̌ nɔ́, bǎyaŋ mbi bɛway mɛ mbɔnyunɛ ɛyɔŋ ɛya ɛ́pú chwe amɛm batɨ yɛka.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index