Search form

Jɔ̌n 8:38

38Nchí ghati bhe chí mɛnyɨŋ ɛbhɛn ngɔ́ ntá Ɛtaya, kɛ bǎkʉ̀ chí mɛnyɨŋ ɛbhɛn ɛtayɛka ágháti bhe.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index