Search form

Jɔ̌n 8:4

4Bárɛ́m ntá Yesu bɛ, “Ntɔŋ, bákɛ̌m ngɔrɛ́ ndu ákwɛ̀n bɛrwɔp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index