Search form

Jɔ̌n 8:40

40Kɛ bǎyàŋ mbi bɛway mɛ, mɛ mmu ngátí bhe tɛtɛp anɛ ngókó ntá Mandɛm. Ábraham apú kʉ nyaka nɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index