Search form

Jɔ̌n 8:41

41Bǎkʉ̀ mɛnyɨŋ mbɔ ɛtayɛka.” Bágháti yi bɛ, “Mandɛm kɛ achi ɛtayɛsɛ, sɛ́pú bɔ̌-ɛnɔŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index