Search form

Jɔ̌n 8:42

42Yesu aghati bhɔ bɛ, “Mbɔ Mandɛm achi ɛtayɛka, mbʉ bǎkɔ̀ŋ mɛ, mbɔnyunɛ mfú chí ntá Mandɛm. Mbɨ́kɨ́ twɔ́ chí ndǔ mmʉɛt ya, yi kɛ átó mɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index