Search form

Jɔ̌n 8:43

43Ndaká yí bǎpú jwimɛm ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛ́rɛ̀m? Chi mbɔnyunɛ bǎbhɨ́kɨ́ bhɔŋ ntɨ bɛghok bɛyɔŋ ɛbha.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index