Search form

Jɔ̌n 8:44

44Bě bǎchi bɔ̌ ɛtayɛka Satan, nɛ bǎkɔŋ bɛkʉ chi mɛnyɨŋ ɛbhɛn ɛtayɛka áyàŋ mǎnkʉ. Achí ngwayti bho tɛ nɛbhǒnɛt. Abhɨ́kɨ́ kɔŋ tɛtɛp Mandɛm mbɔnyunɛ tɛtɛp apu nɛ yi. Mpok yi ásè nsé, ǎkʉ̀ chí ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́kɔ́ ndɔ́ŋ ámɔt nɛ ɛpɨŋ ɛyi, mbɔnyunɛ achi nsěnse, nɛ nsé ɛnkɛm ɛ́fù chí ntá yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index