Search form

Jɔ̌n 8:45

45Kɛ tɛ̌ndu mɛ̌ghàti bhe chí tɛtɛp Mandɛm, bǎpú noko ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ̌rɛ̀m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index