Search form

Jɔ̌n 8:46

46Ntɨkɨ mmǔ ákwày bɛtɔŋ bɛ nkʉ bɛbʉ́? Mɛ̌rɛ̀m chi tɛtɛp, ndaká yí bǎpú noko mɛ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index