Search form

Jɔ̌n 8:47

47Mmu anɛ Mandɛm áchí ɛtayi, ǎkɔŋ bɛghok ɛyɔŋ ɛyi. Ntí anɛ bǎbhɨ́kɨ́ kɔŋ bɛghok Ɛyɔŋ Mandɛm achí bɛ bǎpú bɔ̌bhi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index